Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZCHOWIE
ROK SZKOLNY 2017/2018

„Matematyka w przyrodzie”


Plan opracowany został w oparciu o:
• wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,
• diagnozę potrzeb i zainteresowań,
• oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
• treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
• treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
• treści podstawy programowej.


CELE:

• zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,

• kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i przyrodniczych


ZADANIE
1.Matematyka już w przedszkolu - wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacanie o nowe pozycje
literatury z zakresu edukacji matematycznej.

2.Zapoznanie z literatura dotyczącą edukacji matematycznej.

3.Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące
atrakcyjność zajęć matematycznych.

4.Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw w kontakcie z naturą,plastyką, z muzyką, poprzez ruch

5.Opracowanie zestawów pomocniczych do edukacji matematycznej w formie książki
” Bawmy się matematyką” zawierającej zbiór wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów niezbędnych do realizacji programu edukacji matematycznej .

6.Umieszczenie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji matematycznej

7.Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach WDN w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

8.Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

9.Organizowanie ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem Mandali

10.Zorganizowanie konkursu matematycznego dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola „Konstruowanie gier planszowych”

11.Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie kontynuowania realizacji zadań edukacji matematycznej

12.Stwarzanie sytuacji do układania zadań matematycznych do rozwiązywania ich w dostępny dla dzieci sposób.

13.Realizacja elementów programu informatycznego dla dzieci .

14.Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych.


ZADANIE
Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony

1.Udział w akcji ”Sprzątanie świata”organizowanej na terenie ogrodu przedszkolnego oraz terenie wokół przedszkola

2.Założenie hodowli roślin w kąciku przyrody – przygotowanie metryczek:nazwa, wymagania oznaczone symbolami dotyczącymi światła, wody-wykorzystanie katalogów roślin

3.Poznawanie różnych ekosystemów-planowanie tematów kompleksowych (rośliny, zwierzęta, korzyści płynące dla człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania), np.
• park-kasztany, żołędzie, szyszki, karma dla zwierząt
• las-wykorzystanie grzybów, jagód, drewna
• łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt
• pole-artykuły, z których wytwarzana jest żywność, poznanie wybranych cyklów produkcyjnych, np. powstawanie chleba, cukru i przetworów
• sad -owoce i przetwory
• ogród warzywny i kwiatowy


4.Systematyczne włączanie zabaw badawczych i doświadczeń do metod realizacji tematów kompleksowych

5.Poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów – realizacja tematu”Dobre rady na odpady”
• szukanie kolorowych pojemników w okolicy przedszkolaka czytanie instrukcji i praktyczna nauka segregacji
• poznanie poprawnych zachowań w oparciu o literaturę
• wykorzystanie gazet, butelek i opakowań do aktywności ruchowej, plastycznej i muzycznej

6.Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w okolicy przedszkola
• zmiany w pogodzie
• zmiany w przyrodzie dotyczące pory roku
• różnorodność w przyrodzie – barwy, kształty itp.
• zwyczaje zwierząt
• inne

7.Zorganizowanie konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola „Przyroda w obiektywie”

8.Realizacja programów o tematyce ekologicznej :
• „Czyste powietrze wokół nas”
• „Kubusiowy przyjaciel natury”
• Autorski program edukacji społeczno-przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym:
„Przedszkolaka podróże te małe i te duże- w świecie przyrody”

ZADANIE
Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


1.Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobów realizacji (arkusz do monitorowania i analizy procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz pracy własnej nauczyciela)

2.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w/g przyjętych narzędzi
1. wstępne-analiza jakościowo-ilościowa w odniesieniu do dziecka i grupy
2. końcowe - analiza jakościowo-ilościowa w odniesieniu do dziecka i grupy

3.Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania w toku bieżącej pracy, w tym wspomaganie i korygowanie rozwoju –


4.Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych- od momentu stwierdzenia indywidualnych potrzeb i możliwości

5.Opracowanie programu wspomagania i korygowania rozwoju wybranych dzieci.

6.Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej

7.Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rokZADANIE
Kontynuacja spotkań z literaturąi teatrem

1.Spotkania z teatrem – kontynuacja realizacji programu własnego „Przedszkolak na Scenie „

Oglądanie przedstawień w wykonaniu aktorów i dzieci .

2.Codzienne czytanie dzieciom literatury dziecięcej.
Zachęcanie rodziców do codziennego czytania dzieciom w domu.
Przedszkolowo.pl logo