Polityka Ochrony Dzieci

Polityka Ochrony Dzieci
w Publicznym Przedszkolu w Czchowie

Preambuła
Niniejszy dokument został stworzony aby zapewnić wychowankom naszej placówki harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników ( wolontariuszy, praktykantów) Publicznego Przedszkola w Czchowie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki ( wolontariusze,praktykanci) dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika przedszkola wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

Rozdział I
Objaśnienie terminów
§1
1.Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat
2.Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną, wolontariusze, praktykanci oraz każda osoba dorosła, która za zgodą organów przedszkola prowadzi zajęcia z dziećmi
3.Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz przedszkola.
4.Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem dziecka jest także rodzic zastępczy.
5.Zgoda opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
6.Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki,jego rodziców (prawnych opiekunów ) lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
Krzywdzeniem fizycznym jest np.: bicie, popychanie, szarpanie, zmuszanie do jedzenia, do picia alkoholu, wykręcanie rąk, zmuszanie do prac fizycznych;
Krzywdzenie emocjonalne to: wyzwiska, szantaż emocjonalny, poniżanie, wyśmiewanie, chłód emocjonalny, nadopiekuńczość;
Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby dorosłej (lub starszej od dziecka), która podejmuje czynności o charakterze seksualnym, aby zaspokoić swój popęd płciowy lub pobudzić go. Będą to nie tylko czyny lubieżne, ale też zachęcanie do ich oglądania, pozowania nago.
Zaniedbywanie to niezaspokajanie potrzeb dziecka niezbędnych dla jego rozwoju. Takie dzieci są: brudne, głodne, nieodpowiednio ubrane, pozostawiane bez opieki na podwórku, nie zaszczepione.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu
8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
9. Zespół interwencyjny tworzą osoby powołane przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, pracownicy, którzy byli świadkami sytuacji.

Rozdział II
Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi oraz stosowania kar i nagród- Kodeks postępowania z dzieckiem
§2
POSIŁKI- dzieci są zachęcane do spożywania posiłków. Jedzą samodzielnie lub w razie potrzeby( prośba rodzica, zgoda dziecka) przy pomocy dorosłego. Dzieci podczas posiłków nie są zmuszane do ich konsumpcji.
WSPÓLNA ZABAWA- dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności. Zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości i wieku dzieci. Wszelkie ograniczenia dzieci (zdrowotne, wynikające z uprzedzeń czy nieśmiałości) są uwzględniane i akceptowane. W trakcie zabaw i zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub osoba dorosła przez niego wyznaczona, która jest pracownikiem przedszkola.

ODPOCZYNEK- w przedszkolu jest wyznaczona pora, w której odbywa się odpoczynek. Dzieci z młodszych grup (maluszki i średniaki) nie są zmuszane do spania, lecz są do odpoczynku zachęcane ( słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej). Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są uwzględniane i respektowane. Dzieci starsze mają możliwość krótkiego odpoczynku, wyciszenia się, a jego sposób zależy od wychowawcy ( odpoczynek na kocykach, słuchanie bajki).


SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY W OGRODZIE I NA PLACU ZABAW - osoby obce nie mają wstępu do ogrodu przedszkola. Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi .Otoczenie przedszkola w trakcie pobytu dzieci na powietrzu jest monitorowane przez nauczycieli i personel pomocniczy.
JĘZYK I RÓWNE TRAKTOWANIE- podczas pobytu w przedszkolu zwracamy się do siebie w uprzejmy sposób. Podczas komunikowania zwracamy się po imieniu. Nie stosujemy etykietowania dzieci, nie przezywamy się nawzajem. Możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.

KARA I NAGRODA- dzieci są wdrażane do przejmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania.
Stosowany system kar i nagród ma na celu wzmocnienie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych, wzmacnianie samooceny i regulowanie funkcjonowania w grupie.
Dzieci znają obowiązujący w przedszkolu system nagradzania i karania.

System ten jest stosowany z zachowaniem praw i poszanowaniem godności dziecka.
W przedszkolu stosuje się nagrody słowne, rzeczowe, wskazywanie pozytywnego zachowania na forum grupy, dotykowe, związane z kontaktem cielesnym z dzieckiem (np. pogłaskanie, przytulenie, posadzenie na kolanach).
Karę stanowi np.: odsunięcie dziecka od zabawy, posadzenie do stolika, na ławeczkę (3 minuty),zwrócenie uwagi, naprawa popsutej zabawki,
Nie stosuje się kar cielesnych (np. bicie, popychanie, szarpanie), słownych (np.wyśmiewanie, przezwiska), zmuszanie, negowanie uczuć.
W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencjach swojego negatywnego zachowania.
Nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka, u którego negatywne zachowania się powtarzają, a stosowany system kar w przedszkolu nie przynosi pozytywnych efektów i wspólnie ustalają dalsze działania wychowawcze.
CZYNNOŚCI HIGIENICZNE- w przedszkolu są wdrażane dzieciom zasady dbania o higienę : dzieci myją ręce przed posiłkami, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety, malowaniu, lepieniu.
Dzieci powinny być samodzielne w załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Personel pomaga małym dzieciom ( za ich zgodą) w ubieraniu i rozbieraniu się. Na prośbę małego dziecka może być mu udzielona pomoc w wykonaniu czynności higienicznych. Dbając o zapewnienie dziecku komfortu psychicznego i fizycznego, w przypadku zabrudzenia się ( moczem, kałem, wymiocinami lub inne) dziecko jest myte i przebierane w suche ubranie przez personel pomocniczy.
Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Po długo trwającej lub zakaźnej chorobie rodzic zobowiązany jest przedstawić wychowawcy zaświadczenie od lekarza o możności uczęszczania do przedszkola.
Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, chyba, że jest to bezpośrednio związane z sytuacją zagrażającą życiu dziecka. W takim przypadku zostaje spisana wzajemna zgoda między rodzicami i nauczycielem.
Gdy dziecko źle się poczuje w ciągu dnia, wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia dziecku ustronnego miejsca do odpoczynku i zawiadamia o tym fakcie rodziców.
Rodzice powinni niezwłocznie odebrać źle czujące się dziecko z przedszkola.
W przypadku zaistnienia wszawicy lub innych pasożytów przedszkole powiadamia rodziców, którzy maja obowiązek wykonania zabiegów całkowicie eliminujących pasożyty.
Rodzice są zobowiązani o poinformowaniu przedszkola w przypadku każdej choroby zakaźnej ich dziecka .Ukrywanie lub bagatelizowanie choroby jest niedopuszczalne i naraża zdrowie pozostałych dzieci.
Sale, w których przebywają dzieci są stale wietrzone, odkurzane i myte przez personel do tego zobowiązany, a środki służące czystości zabezpieczone przed dziećmi.
Rodzice zapoznali się z obowiązującymi w przedszkolu zasadami, podczas zebrań informacyjnych .

Rozdział III
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
§3
Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do osoby odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci, która podejmuje rozmowę
z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka, poprzez codzienną obserwację zachowania w trakcie pobytu w przedszkolu ,w czasie zabaw swobodnych i podczas zajęć grupowych , relacje z rówieśnikami, nauczycielem i pracownikami przedszkola , analizę wytworów plastycznych .

Rozdział IV
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka
§4
W przypadku podjęcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji nauczycielowi grupy, do której uczęszcza dziecko.
Nauczyciel niezwłocznie zgłasza sprawę dyrektorowi i osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci.
Nauczyciel wzywa opiekunów dziecka na rozmowę i w obecności dyrektora oraz osoby odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci informuje o podejrzeniach.
Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielem grupy, innymi nauczycielami mającymi bezpośredni kontakt z dzieckiem i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.
Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
- podjęcia przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji
- wsparcia, jakie przedszkole oferuje dziecku
- skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

§ 5

W przypadkach drastycznych ( wykorzystywanie seksualne, molestowanie lub krzywdzenie fizyczne ) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi:
- dyrektor
- nauczyciel grupy, do której uczęszcza dziecko
- osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci
- psycholog z współpracującej z przedszkolem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku.
Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom, wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji i informacją o zgłoszeniu zaistniałego faktu odpowiednim organom ( Prokuratura/ Policja/ Sąd Rodzinny/ Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ).
Dyrektor przedszkola po poinformowaniu opiekunów składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury / Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „ Niebieska Karta - A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, dyrektor informuje o tym fakcie opiekunów dziecka na piśmie.
Z przebiegu sprawy sporządza się Kartę interwencji, której wzór zawiera Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa dziecka.
Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
§ 6

Osoba ( opiekun dziecka, pracownik przedszkola ) podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika przedszkola, zgłasza problem dyrektorowi przedszkola.
Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia: przekazywanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych.
Po uzyskaniu wyjaśnień od osoby podejrzanej o krzywdzenie dziecka ustala się termin spotkania, w którym uczestniczy: dyrektor przedszkola, osoba zgłaszająca podejrzenie krzywdzenie dziecka przez pracownika przedszkola, pracownik przedszkola podejrzany o krzywdzenie dziecka, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci.
Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza protokół ze spotkania oraz w razie konieczności plan pomocy dziecku.
Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania jak w rozdziale IV § 4 pkt 5.
W przypadku potwierdzenia faktu krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola dyrektor wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika przedszkola karą porządkową lub dyscyplinarną.( Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola w Czchowie )
W przypadku, gdy pracownik przedszkola podejrzany jest o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka dyrektor przedszkola niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policję bądź prokuraturę oraz zgłasza ten fakt do Organu Prowadzącego - wydział edukacji i Kuratorium Oświaty.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

Rozdział V
Zasady ochrony danych osobowych dziecka
§7
Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
przed nieuprawnionym dostępem.
Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
i udostępniania tych danych w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym/Grupie Roboczej zespołu interdyscyplinarnego, powołanych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§8
Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.


Rozdział VI
Zasady ochrony wizerunku dziecka
§9
Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
§10
Nauczyciel przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.
Nauczyciel przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
Nauczyciel przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
Nauczyciel przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się
w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
§11
W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca sekretariatowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

§12
Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.


§13
Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.
Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§14
Rodzice podpisują oświadczenie, że nie będą upubliczniać zdjęć, filmów nagranych na terenie przedszkola z udziałem dzieci, pracowników placówki oraz pozostałych rodziców.


Rozdział VII
Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

§15

Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów
lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo.

Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych
opiekunów dziecka, lub osobom nietrzeźwym, dziecko nie będzie wydawane.

Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego
rodzica/prawnego opiekuna dziecka musi być zgłoszona do Dyrektora przedszkola.

Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie
nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do MOPS-u w celu zainteresowania się
sytuacją rodzinną dziecka, lub zgłoszony do sądu rodzinnego gdy istnije podejrzenie zagrożeni dobra dziecka.


W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola
lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie
powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o
zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.

W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami
uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania dziecka, nauczyciel
kontaktuje się z Dyrektorem. Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu
poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być
wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i
poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe, wydane przez sąd rodzinny lub prokuraturę .

Rozdział VIII
Monitoring stosowania Polityki
§16
Dyrektor placówki wyznacza osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony Dzieci w przedszkolu, nauczycielkę Małgorzatę Zyznawska Maciasz .
Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian
w Polityce.
Osoba, odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci w przedszkolu, przeprowadza wśród pracowników przedszkola, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 .
W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.
Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola, wprowadza do Polityki niezbędne zmiany, i ogłasza pracownikom przedszkola, oraz rodzicom nowe brzmienie Polityki, tekst Polityki dostępny jest na stronie internetowej przedszkola ,w kąciku informacyjnym dla rodziców , nauczyciele są zobowiązani do zapoznawania rodziców ze zmianami w Polityce podczas zebrań informacyjnych .

Rozdział IX
Przepisy końcowe
§17
Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i rodziców,
w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1
KARTA INTERWENCJI
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Przyczyna interwencji
(forma krzywdzenia)
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia
4. Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa Data Działanie


5. Spotkania z opiekunami dziecka

Data Opis spotkania6. Forma podjętej interwencji
(zakreślić właściwe) • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
• Wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,
• Inny rodzaj interwencji. Jaki?
..........................................................
7. Dane dotyczące interwencji(nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli instytucja je uzyskała/działania placówki/działania rodziców. Data Działanie


Załącznik nr 2
Monitoring standardów – ankieta

1. Czy znasz dokument Politykę Ochrony Dzieci?
Tak Nie
2. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu?
Tak Nie
3. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę?
Tak Nie
4. Czy w Twoim miejscu pracy według Twojej oceny przestrzegana jest Polityka?
Tak Nie
5. Czy zaobserwowałeś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy?
Tak Nie
6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki do Polityki? Jakie?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Jaki punkt /zagadnienie należałoby do nich włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje
proponujesz?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby usunąć'? Jaki? Dlaczego?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby zmienić? Jaki? Dlaczego? W jaki sposób?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Oświadczenie o niekaralności

Czchów,................................................................


Oświadczenie

.............................................................legitymująca/y się dowodem osobistym o nr.................................
oświadczam, że nie byłam/em skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne w tym zakresie........................................................................
Podpis

Przedszkolowo.pl logo