Oferta edukacyjna

Przedszkolny zestaw realizowanych programów

1.„Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wydawnictwa Mac, na którym opiera się praca wychowawczo- dydaktyczna w przedszkolu.

Praca wychowawczo -dydaktyczna w przedszkolu opiera się na programie "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC zgodny z nową Podstawą Programową 2017 rok.W 2009 r. znalazł się on w gronie najlepszych w Polsce programów nauczania do wychowania przedszkolnego. Kapituła II edycji prestiżowego konkursu CODN, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej, nagrodziła tę publikację za to, że stwarza nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania w realizację zadań zawodowych, w tym poszukiwania metod i form pracy zgodnie z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.

2.W celu wspomagania rozwoju umysłowego dziecka oraz rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu w pracy z dziećmi wykorzystujemy także elementy Programu edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

3. „Bezpieczny Przedszkolak”- program edukacyjny
Autor: Małgorzata Zyznawska Maciasz

Program „Bądź Bezpieczny Przedszkolaku ” Zagadnienia zawarte w programie Bezpieczny Przedszkolak są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. (Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.),oraz programiem „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wydawnictwa Mac, na którym opiera się praca wychowawczo- dydaktyczna w przedszkolu. Niniejszy program ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań . Jego celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń , które mogą wystąpić w przedszkolu , w domu , oraz na drodze, oraz wdrażanie dzieci o dbałość i bezpieczeństwo własne i innych .Program posiada jasno sprecyzowane cele, które będą osiągnięte poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem, a także dzięki doborowi treści nauczania W programie ujęte są także przewidywane osiągnięcia dzieci, jak również sposoby ich realizacji.

4. Program adaptacyjny "Moje dziecko idzie do przedszkola "
Autor:Aleksandra Ryba , Małgorzata Zyznawska Maciasz.

Celem programu jest stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole nawiązanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.

5.Program edukacji teatralnej „Przedszkolak na scenie ”
Autor:Małgorzata Zyznawska Maciasz, Aleksandra Ryba .

„Przedszkolak na scenie ” jest programem edukacji przedszkolnej, przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym .Opracowany został zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) i należy go traktować jako rozszerzenie treści edukacyjnych w niej zawartych.
Myślą przewodnią oraz podstawą doboru i układu treści było wykazanie, że teatr – inscenizacje dziecięce stymulują wychowanków do różnorodnych działań.
Program posiada duże wartości wychowawcze i może pełnić funkcję terapeutyczną stwarzając możliwość świadomej dyscypliny, poczucia odpowiedzialności zbiorowej indywidualnej, jak też więzi koleżeńskiej.

6.Progam przedszkolnej edukacji antytytoniowej " Czyste Powietrze Wokół Nas" organizowany przez Inspekcję Sanitarno - Epidemiologiczną w Brzesku.

7.Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany przez firmę Tymbark realizowany we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska mający na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy w pracy z dziećmi nowoczesne metody i formy nauczania i wychowania.

Metoda Weroniki Sherborne

Znana jest pod nazwą Ruchu Rozwijającego. Wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Jej genialność polega na prostocie i naturalności.
Ćwiczenia tej metody mają na celu stworzenia dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje i przestaje ona być dla niego groźna.
Jest więc bardziej aktywne, przejawia inicjatywę, staje się twórcze.

Pedagogika Zabawy

Nazwa "pedagogika zabawy" nie dotyczy dyscypliny nauk pedagogicznych, jest głęboko przemyślaną i dostarczającą wielu przeżyć metodą prowadzenia pracy życia w grupie.
W praktyce oznacza to:
- radość, zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania pewnych treści,
- wykorzystania zabaw do odkrywania swoich indywidualnych możliwości,
- korzystanie podczas zabawy ze wszystkich zmysłów,
- umiejętność analizowania własnych przeżyć oraz wczuwania się w przeżycia innych.
Wszelkie "zabawowe impulsy": ruch, taniec, muzykowanie, gra pantomimiczna, działania plastyczne, pełnią rolę stymulującą wspólną pracę grupową. Bawienie się oznacza przede wszystkim rozwijanie aktywności i zaangażowanie się. W efekcie daje skuteczne formy integracji i komunikacji w grupie. Pomaga budować atmosferę życzliwości, swobody. Sprzyja szybszemu, głębszemu poznaniu się i niewątpliwie - jest nośnikiem cennych wartości związanych z procesem wychowania.

Nauka czytania metodą Ireny Majchrzak

Wprowadzenie dzieci w świat pisma rozpoczyna się w najmłodszej grupie przedszkolnej.
Odbywa się w trakcie zabaw i opiera na rozpoznawaniu napisów globalnych, jakimi w pierwszej fazie są wizytówki( imiona) dzieci.
Jest to ciągła i systematyczna praca, która w efekcie daje rewelacyjne wyniki.Metoda Dobrego Startu - prof. Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem Metody Dobrego Starty (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami.

Cele metody:

• jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego,
• kształcenie lateralizacji,
• kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
• koordynowanie czynności wzrokowo - słuchowo - ruchowych.

Efektem ćwiczeń jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać. MDS kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.

Metoda Projektu
Metoda projektu polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.


Przedszkolowo.pl logo