Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZCHOWIE

NASZE MOTTO
„Powiedz mi,a zapomnę. Pokaż , a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.”
Konfucjusz

PODSTAWA PRAWNA
 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wizja przedszkola

przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczowa atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY
 
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągania sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez powołanie Zespołów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie. Uznajemy , ze zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci.
Nasze zasady są następujące:
 
zaspokajamy potrzeby dziecka
organizujemy jego aktywność
indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
integrujemy proces wychowania i edukacji.
 
Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowanie przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchową oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
 
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 
1. Metody czynne:
 metoda samodzielnych doświadczeń
metoda kierowania własną działalnością dziecka
metoda zadań stawianych dziecku
metoda ćwiczeń utrwalających.
 
2. Metody oglądowe:
 obserwacja i pokaz
osobisty przykład nauczyciela
udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne 3. Metody słowne:
rozmowy
opowiadania
zagadki
objaśnienia i instrukcje
metody żywego słowa
 
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
 
metodę projektu
metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
metody aktywizujące
aktywne słuchanie muzyki poważnej
metody C. Orffa i L. Labana
pedagogikę zabawy Klanza
metodę odimienną I. Majchrzak
metodę czytania Jagody Cieszyńskiej
bajkoterapia
zabawy paluszkowe

 WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI
 
Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: zajęcia warsztatowe, spotkania wigilijne, festyny rodzinne, zajęcia otwarte, dni otwarte dla nowoprzyjętych dzieci, zebrania ogólne i grupowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu podczas zajęć i dni otwartych i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizacje ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Umożliwia kontakt z psychologiem i logopedą. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

 PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
 
1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej
Nr 1/2014/2015 w zestawie programów
2. Program wychowawczy opracowany przez mgr Beatę Korda-Horzymek
Nr 2/2014/2015 w zestawie programów
3. Program adaptacyjny „Moje dziecko idzie do przedszkola” opracowany przez: mgr Aleksandrę Ryba, mgr Małgorzatę Zyznawską-Maciasz
Nr 3/2014/2015 w zestawie programów
4. Program nauczania religii rzymskokatolickiej
3,4 – latki: PK 1/2003
5 – latki: PK 2/2003
6 – latki: PK 3/2003
Nr 4/2014/2015 w zestawie programów
5. Program nauczania języka angielskiego autorstwa Magdaleny Szpotowicz, Małgorzaty Szulc-Kurpaskiej.
Nr 5/2014/2015 w zestawie programów
6.Program profilaktyczny „Bądź bezpieczny przedszkolaku” opracowany przez: mgr Małgorzatę Zyznawską-Maciasz
Nr 6/2014/2015 w zestawie programów
 TRADYCJE PRZEDSZKOLNE
 
Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

pasowanie na przedszkola
święto ,,Pluszowego misia"
Mikołajki
spotkania wigilijne
Jasełka
biesiada z Babcią i Dziadkiem
Bal karnawałowy
Dzień rodziny
Dzień dziecka
konkursy wewnątrz i zewnątrz przedszkolne
zabawy plenerowe
wycieczki dalekie i bliskie
udział w akcji "Cała Polska biega"
udział w akcji "Góra grosza"
rozwijanie tradycji patriotycznych –zapalanie zniczy z okazji 1.i 11. XI.
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przekazywanie informacji na stronie internetowej i gazecie lokalnej .
 


SYLWETKA ABSOLWENTA
 
Absolwent przedszkola:
jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
jest radosny i otwarty
potrafi współdziałać w zespole
jest zainteresowany nauką i literaturą
jest samodzielny
jest aktywny w podejmowaniu działań
lubi działania twórcze
jest wrażliwy estetycznie
akceptuje zdrowy styl życia
ma bogata wiedzę o środowisku przyrodniczym
cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
czuje się Polakiem i Europejczykiem
 
KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)
 
1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci,
2. Doskonalenie metod i form współpracy z rodzicami
3. Realizacja Rocznego Planu Pracy Przedszkola prowadzona zgodnie z wnioskami wynikającymi z nadzoru.
4. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział w atrakcjach organizowanych przez gminne władze oświatowe, konkursy poza przedszkolne oraz przygotowywanie uroczystości przedszkolnych o charakterze otwartym.
 
Przedszkolowo.pl logo