DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony internetowej Publicznego Przedszkola w Czchowie
Publiczne Przedszkole w Czchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Czchowie.
Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01 stycznia 2020 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Korda-Horzymek.
E-mail: przedszkole@czchow.pl
Telefon: 146636557
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Czchowa
Adres: 32-860 Czchów
ul. Rynek 12
E-mail: gmina@czchow.pl
Telefon: 14 6621710
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1.  Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne od strony parkingu. Wejście główne jest pozbawione schodów przez które może przejechać osoba na wózku. Do budynku szkoły ,w której działają pozostałe oddziały prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla wózków.
2. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia w przedszkolu. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku.
3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, dostępu do tłumacza języka migowego.
4. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych
5. Przy wejściu jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne, pracownik przedszkola.
6. Istnieje zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
7. Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Przedszkolowo.pl logo